logo boiron

Приобщаване

За нас приобщаването на хората, независимо от техните различия, е източник на взаимно допълване, креативност, социален баланс и икономическа ефективност. Ние се ангажираме да го култивираме, за да насърчим равните възможности и да осъществим целите на нашата компания.

Избор на служители без дискриминация

Вземаме решенията си за наемане, повишаване или санкциониране/напускане на кандидати или служители единствено въз основа на техните умения и способности. За нас компетентността е най-важният фактор и избягваме стереотипните оценки. 

 • дама

  68%

  от служителите в световен мащаб са жени

 • дама

  53%

  от мениджърите в световен мащаб са жени

 • дама

  18%

  от служителите на групата са на възраст под 35 години

 • гранули

  9,1%

  е нивото на заетост на хора с увреждания в Боарон

 • колега

  15 години

  и 8 месеца е средният стаж на служителите Боарон

Зачитане на равнопоставеността на мъжете и жените

От 1 март 2019 г. всяка компания с над 1000 служители трябва да публикува доклад за равенството между половете въз основа на 5 показателя: 
- разлика в заплащането на мъжете и жените 
- разлика в разпределението за отделните лица се увеличава 
- разлика в разпределението на повишенията
- броя на служителите, които получават повишение след завръщане от отпуск по майчинство
- равнопоставеност сред 10-те най-високоплатени служителимлада жена пред карта на света

Насърчаване наемането на млади хора

Всяка година придружаваме много млади хора по време на курсовете им за обучение. Това всеотдайно сътрудничество ни позволява да имаме нова визия за предизвикателствата на утрешния ден, като целта ни е да предоставим възможно най-добрата подкрепа на тези бъдещи служители и по този начин да създадем трайни взаимоотношения между двете страни. За нас, както и за тях, това е преживяване, богато на смисъл и споделяне. През 2022 г. екипите ни включваха 121 младежи в начално обучение (стажанти и редуващи се работни места).   

Действия за професионалната интеграция на хората с увреждания

От 1987 г. насам Лаборатории Боарон провеждат активна политика за професионална интеграция на хората с увреждания чрез прилагането на 10 тригодишни споразумения, обхващащи периода от 1989 г. до 2019 г., като всички те са одобрени от Регионалната Дирекция за Бизнес, Kонкуренция, Потребление, Труд и Заетост (DIRECTE). Те отразяват желанието ни да не правим разлика между служителите с увреждания и тези без увреждания по отношение на естеството на трудовия им договор, класификацията им, възнаграждението им и достъпа им до обучение или професионални възможности. 

Нашата мисия за хората с увреждания се координира от човек на пълно работно време, с цел да се улесни отчитането на различията и развитието на хората. Неговите приоритети са насочени към служителите, техните ръководители и екипа от служители по набиране на персонал чрез :  

- мобилизиране на всички за цялостно реализиране на споразумението на нашата компания,  

- подкрепа за нови служители и запазване на работните места, 

- обучение, като инструмент за интеграция и запазване на работното място.