logo boiron

Политика за поверителност

Въведение

Този уеб сайт boiron.bg (наричан за кратко в това съобщение като “уеб сайт”) се притежава и управлява от „Боарон БГ“ ЕООД. Ние вярваме, че отговорната употреба на данни подкрепя растежа на бизнеса и изгражда силни връзки между марката и потребителите. Като администратори на сайта ние сме ангажирани да се съобразяваме и защитаваме правото на поверителност на всички посетители на уеб сайта ни. Боарон БГ ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.  Ние се ангажираме да предоставяме прозрачност в работата ни с лични данни и обработката на лични данни, по всяко време, в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Тази политики за поверителност излага как може да събираме и използваме лична информация от Вас, когато използвате нашият уеб сайт.

Данни за администратора на лични данни:

Наименование: Боарон БГ ЕООД,

ЕИК: 200509017,

Адрес: гр. София,  бул. „Шипченски проход“ № 9, тел. +359(2) 963 45 00

E-mail: gdpr@boiron.bg

Лични данни, които събираме и целите, за които ги използваме

Ние събираме информация за това как използвате нашия уеб сайт и устройството(ата), които използвате, за да влезете в нашия уеб сайт. Това включва събиране на уникален идентификатор на мобилно устройство (ID) или интернет протоколът (IP), които са числа, които могат да идентифицират уникално конкретен компютър или друго мрежово устройство в интернет. Тази информация е свързана с ID бисквитка, която получаваме и обработваме. Събирането на тези данни са ни необходими за поддръжка и анализ на нашия уеб сайт за решаване на проблеми с ефективността, за подобряване на достъпността и потребителския опит. Информацията за Вашите онлайн търсения (кликвания и прегледи), Вашите настройки на нашия уеб сайт и историята на контактите могат да бъдат комбинирани от нас. Тази информация ни позволява да използваме различни канали за управление на взаимоотношенията и маркетинг на нашите продукти и услуги чрез имейл, социални мрежи, онлайн реклама, която може да включва персонализиране на съдържанието на уеб сайта и офертите, така че да са съобразени с Вашите предпочитания.

 

Ние събираме информация за Вас и ако използвате някоя от възможностите на нашият уеб сайт, които разчитат на персонализиран отговор или където се изисква от нас да Ви отговорим на въпрос, който имате. Информацията, която събираме се ограничава само до данните, с които трябва да предоставим конкретна услуга, която сте поискали. Обработването на личните данни за отговор на зададен въпрос, изисква даването на съгласие за обработване на личните данни. Целта, за която ще се обработват личните данни е отговор на поставения въпрос. Категориите лични данни, които събираме са, посочени от клиента имена и имейл адрес. Ние не събираме чувствителна информация, като Вашите политически или религиозни убеждения, етническа принадлежност, сексуална ориентация, здраве или друга поверителна информация.

 

Ние не търсим активно да събираме информация за деца на възраст под 16 години включително. Ако имате някакви притеснения относно неприкосновеността на личния живот на детето си по отношение на нашите услуги, или ако смятате, че детето Ви може да е предоставило личните данни на нашия сайт, моля свържете се с нас на gdpr@boiron.bg . Ще изтрием тази информация от нашите архиви в разумен срок.

Споделяне на лични данни

Може да се наложи да споделяме лични данни с трети лица, за да ни помагат да Ви предоставяме услуги и продукти и да управляваме нашият уеб сайт. Данните могат да бъдат предоставени на:

• компаниите от групата на Боарон с цел съхраняване на лични данни, обработвани чрез уеб сайта, благодарение на споделените информационни системи;

• доставчици на услуги, когато това е необходимо, за да ни предоставят услуга за анализ на данни;

• доставчици на услуги, които ни помагат да организираме кампании;

• рекламни компании като първа и трета страна;

• медийни агенции за маркетингови цели и изследователски цели.

Ще предоставяме информация на трети лица, доставчици на услуги и други членове на нашата група само в случай, че сме убедени, че са внедрени адекватни нива на защита, както и при наличие на защити за целостта и сигурността на информацията за обработване, и в съответствие с приложимите закони за поверителност и защита на личните данни.

Може да се наложи да предоставим лични данни на правоприлагащите органи с цел изпълнение на правно задължение или съдебно разпореждане.

Съхраняване на личните данни

Ние сме ангажирани да осигурим поверителност на Вашата лична информация и да не я съхраняваме по-дълго от необходимото. Съобразяваме се със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. При отпадане на необходимостта от съхранение ще изтрием личните данни без излишно забавяне.

 Ще предоставяме информация на трети лица, доставчици на услуги и други членове на нашата група, от трета страна или в чужбина, само в случай, че сме убедени, че са внедрени адекватни нива на защита, както и при наличие на защити за целостта и сигурността на информацията за обработване, и в съответствие с приложимите закони за поверителност и защита на личните данни.

Сигурност на личните данни

Ние осигуряваме подходящи мерки за сигурност, за да се предотврати незаконно или неразрешено използване, достъп или случайна загуба на информация. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита - защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и други. Стремим се нашите доставчици на услуги, да осигурят същата защита.

Вашите права, във връзка с обработване на личните данни:

Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация, дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Оттегляне съгласие: Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

•оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

•обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

•повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

•сте подали възражение за обработването на данните, докато се извършва проверка, дали законните интереси на администратора имат предимство пред интересите на субекта на данни.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

•обработваме данните съгласно договор и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

•обработването се извършва автоматично

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

Промени в политиката за поверителност:

„Боарон БГ“ ЕООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата политика за поверителност по всяко време, при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.