logo boiron

Общи условия за търговия на едро с лекарствени продукти на „Боарон БГ“ ЕООД

1. ПОНЯТИЯ

1.1. „БОАРОН БГ“ ЕООД (БОАРОН) е представител на производителя на хомеопатични лекарствени продукти БОАРОН СА, Франция.

1.2. Дистрибутор е търговец притежаващ разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.

1.3. Производител е субектът произвел даден лекарствен продукт.

1.4. Продукти са лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки разпространявани от БОАРОН.

1.5. Цена е единичната цена на продуктите посочена в актуалната ценова листа на БОАРОН.

1.6. Ценова листа е актуалната листа с цени на продуктите предлагани от БОАРОН.

1.7. Клиент е фирмата закупила продукти предлагани от БОАРОН.

2. ДИСТРИБУЦИЯ

2.1. Дистрибуторът дистрибутира продукти на БОАРОН към търговци на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки.

2.2. Дистрибуторът полага максимални усилия за пълна удовлетвореност на всеки клиент желаещ да закупи продукти предлагани от БОАРОН.

2.3. Дистрибуторът се задължава да прилага правилата за Добра дистрибуторска практика.

2.4. Дистрибуторът закупува и поддържа наличности, отговарящи на потреблението на продуктите и не поръчва големи количества от продукти с ниска обращаемост.

2.5. Дистрибуторът продава първо продуктите с по-кратък срок на годност, според правилото FEFO (First Expired, First Out).

3. ПОРЪЧКИ

3.1. Поръчките на продукти се правят от актуалната Ценовата листа на БОАРОН.

3.2. БОАРОН периодично актуализира и променя своята Ценова листа без да е необходимо предварително известие.

3.3. Дистрибуторът прави поръчка за продуктите, които желае да закупи на следните електронни адреси: hristo.hristov@boiron.bg и stefan.balkanski@boiron.bg.

3.4. Дистрибуторът заявява към БОАРОН, чрез направената поръчка, вида и количеството продукти от каталога, които желаe да закупи и дистрибутира.

3.5. В срок до 5 дни БОАРОН потвърждава поръчката и определя ориентировъчна дата, на която продуктите могат да бъдат предадени в склада на БОАРОН.

3.6. В случай, че някои (или всички) от поръчаните продукти не са налични в склада на БОАРОН, Дистрибуторът се уведомява за позициите, които не могат да се изпълнят.

БОАРОН уведомява Дистрибутора, когато липсващите продукти са налични и може да се направи нова заявка.

3.7. При липса на потвърждение на поръчката се приема, че същата не може да бъде изпълнена.

3.8. Несъгласувана по реда на настоящите Общи условия поръчката няма обвързващо действие за БОАРОН.

4. ДОСТАВКИ

4.1. Поръчаните от дистрибутора продукти се получават от склада на БОАРОН на адрес гр. София 1532, ул. „Околовръстен път“ № 454А, след потвърждение от БОАРОН.

4.2. Дистрибуторът има отговорност и задължение да вземе със свой транспорт и за своя сметка продуктите от склада на БОАРОН в рамките на до 2 /два/ работни дни от получаване на информацията, че стоката е готова за взимане.

4.3. Продуктите се доставят във вид получени от производителя.

4.4. Продуктите се предават със стокова разписка, данъчна фактура и експедиционна бележка.

4.5. Продуктите са съпроводени със сертификат за освобождаване на партида и/или анализ, както и с опаковъчен лист за всяко пале, с отбелязани наименованията на продуктите, техните количества, партидни номера и срок на годност.

4.6. Продуктите се предават след заплащане на тяхната стойност, освен ако със специални търговски условия между страните не е уговорено друго.

4.7. БОАРОН си запазва правото във всеки един момент да откаже доставка при положение, че дистрибуторът има непогасени задължения към БОАРОН.

5. ЦЕНИ

5.1. Цените на продуктите, които дистрибуторът може да поръчва се определят от ценовата листа на БОАРОН.

5.2. Ценовата листа на БОАРОН подлежи на изменение без предварително уведомление до дистрибутора.

5.3. При изменение БОАРОН изпраща новата ценова листа на дистрибутора.

5.4. Дистрибуторът заплаща стойността на поръчаните продукти в срок от 3 /три/ работни дни след потвърждение на направената поръчка.

5.5. Плащанията се извършват въз основа на издадена проформа фактура или фактура по банков път.

6. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Рекламации относно явни несъответствия на количеството и вида на доставените продукти с количеството и вида по заявката на дистрибутора се правят в момента на предаването и приемането на стоките и се отразяват в стоковата разписка.

6.2. В случай, че продуктите са опаковани по начин, който не позволява отчитането на явните недостатъци или липси, рекламацията се прави от доставчика до три работни дни след доставянето й, като за целта се съставя рекламационен протокол с приложен към него снимков материал. След одобрение от БОАРОН на рекламационния протокол, за стойността на некачествените/недоставените продукти, БОАРОН издава кредитно известие към дистрибутора.

6.3. При откриване на скрити недостатъци на продукти, дистрибуторът съставя рекламационен протокол, към който прилага снимков материал с образец от некачествения/те продукт/и. След потвърждаване на недостатъка, БОАРОН издава на дистрибутора кредитно известие за стойността на некачествения продукт.

6.4. В случай, че страните са уговорили за връщане на продуктите на БОАРОН, кредитното известие се издава след връщане на продуктите.

6.5. В случай, че са доставени продукти извън потвърдената заявка, дистрибуторът уведомява писмено БОАРОН до 3 /три/ работни дни от получаването на доставката, като за целта съставя рекламационен протокол. В уведомителното писмо дистрибуторът отбелязва дали желае да закупи или да върне доставените в повече продукти. При съгласие на БОАРОН да продаде доставените в повече продукти се издава нова фактура за допълнителните количества. При решение доставените в повече продукти да бъдат върнати в склада на БОАРОН, разходите са за сметка на БОАРОН.

6.6. При блокиране или изтегляне на продукти БОАРОН възстановява на дистрибутора възникналите разходи във връзка с блокирането и изтеглянето на продуктите.

6.7. В случай, че с акт на компетентен орган бъде установено, че доставените от БОАРОН продукти не отговарят на нормативните изисквания и от това настъпят допълнителни разходи за дистрибутора и/или за негов клиент, БОАРОН ще възстанови възникналите допълнителни разходи.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Информацията от договора и тази, която дистрибутора получава с помощта на каквито и да било средства и/или с която влиза в контакт по време на срока на договора е конфиденциална по отношение на всякакви трети лица, включително служители на дистрибутора.

7.2. Дистрибуторът се задължава да не разкрива пред трети страни конфиденциалната информация станала му известна по силата на договора за срока на действие на договора, а и след това.

7.3. Конфиденциална е също информация за организацията на БОАРОН, бизнеса, клиентите, цените, разходите, бизнес плановете, търговската стратегия, стратегията относно персонала, информация за маркетинга на продуктите, финансовото положение, вътрешни и/или външни доставчици, вътрешни процедури, лицензи и всякаква друга информация, получена от дистрибутора директно или индиректно и под каквато и да било форма (включително но не само: писмена, устна и визуална форма)

7.4. Дистрибуторът следва незабавно да уведоми БОАРОН относно всякакви загуби или подозрения за загуби конфиденциална информация.

8. ОТКАЗ ОТ ДОСТАВКА

8.1. БОАРОН има правото да откаже да приеме поръчка или да изпълни доставка, когато е налице някое от следните основания:

8.1.1. Изпадане в неплатежоспособност или несъстоятелност на дистрибутора.

8.1.2. Преустановяване на дейност от страна на дистрибутора за срок от 30 /тридесет/ дни.

8.1.3. Нерегламентирано използване на търговската марка БОАРОН.

8.1.4. Обявяване на дистрибутора в ликвидация.

8.1.5. Нарушаване на правилата за конфиденциалност по договора.

8.1.6. При наличието на непогасени задължения към БОАРОН.

8.2. При отказ от доставка на някое от посочените в т. 8.1 основания отговорността на БОАРОН за вреди към дистрибутора се изключва.

9. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

9.1. Електронната кореспонденция се води само на предварително приети имейл адреси (hristo.hristov@boiron.bg и stefan.balkanski@boiron.bg). Кореспонденция водена от имейл адреси, различни от приетите не се приема.

9.2. Всички известия свързани с рекламация на продуктите или компенсации трябва да бъдат в писмен вид и доставени с препоръчана поща с обратна разписка или с куриер с обратна разписка или подписани с електронен подпис и изпратени на посочената електронна поща (hristo.hristov@boiron.bg и stefan.balkanski@boiron.bg). Известията влизат в сила от датата на пощенското клеймо, товарителницата за доставка по куриер или датата на изпращане на електронното писмо.

10. ПОДСЪДНОСТ

10.1. За неуредени в настоящите условия въпроси се прилагат нормите на действащото гражданско и търговско законодателство в Република България.

10.2. Всички спорове между страните по отношение изпълнението ще се уреждат в духа на добрата воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това, споровете ще се отнасят до Арбитражния съд пред БТПП.